CENY ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB


Ceny právních služeb poskytovaných klientům určujeme po dohodě s klientem v souladu s pravidly stanovenými zákonem o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Podle povahy poskytované právní služby tak může být odměna sjednána jedním z následujících způsobů:


Časová odměna
- odměna sjednaná za každou započatou hodinu poskytování právních služeb
Paušální odměna
- odměna za kompletní vyřízení věci stanovená pevnou částkou, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení - opětovná odměna za určité časové období v případech dlouhodobého poskytování právního servisu
Úkonová odměna
- odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny
(fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem)
Snažíme se vždy sjednat takový typ odměny, který odpovídá zadané práci. Výše odměny závisí na odborné a časové náročnosti řešené kauzy, na skutečnosti, zda právní služba bude poskytována v sídle či mimo sídlo advokátní kanceláře a na dalších faktorech. Vždy se přitom řídíme zásadou vyjít vstříc potřebám klienta a dohodnout se s ním na vyhovujících podmínkách. Před převzetím věci klienta vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Klient má vždy možnost vybrat si tu sazbu, která je pro něj výhodnější, eventuálně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.
Kromě výše uvedených způsobů je možné sjednat odměnu i podílem podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). V takovém případě se při jejím sjednávání kromě zákona o advokacii řídíme pravidly stanovenými pro takový postup etickým kodexem České advokátní komory.
K odměně za poskytování právních služeb naleží rovněž náhrada hotových výdajů (soudní a správní poplatky apod.), náhrada za ztrátu času a za administrativní činnosti, cestovné aj.

Advokátní kancelář
Solil, Linke, Richtr & spol.
Vodičkova 791/39
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 152 015
fax: +420 224 152 018


Pobočka Slaný
Komenského nám. 37
274 01 Slaný
tel.: +420 312 522 204
fax: +420 312 520 772