Občanské právo


Právo nemovitostí
 • komplexní právní pomoc v otázce práv nemovitostí (zejména s ohledem na novou právní úpravu NOZ)
 • sepis smluv (i budoucích) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • prohlášení vlastníka budovy
 • sepis zástavních smluv; smluv o zřízení věcného břemene; smluv o výstavbě
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • Vznik, úprava, zánik a vypořádání spoluvlastnictví nemovitostí, včetně úpravy bytového spoluvlastnictví
 • Úprava věcných práv k cizím věcem (právo stavby, věcná břemena)
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a ochrana osobnostii
 • právní zastupování a sepis náležitých listin ve sporech o náhradu škody zejména vymáhání náhrady nemajetkové újmy na zdraví při medicínsko-právních sporech, při dopravních nehodách, při služebních či pracovních úrazech
 • právní zastupování a sepis náležitých listin ve sporech o ochraně osobnosti (otázky ochrany cti, dobrého jména, nároky přiměřeného zadostiučinění apod.)
Dědické právo
 • právní zastupování v dědickém řízení, včetně řízení před soudem
 • úprava zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví či vzdání se dědictví
 • právní pomoc při sepisu závěti, dědické smlouvy či odkazu
 • možnost vykonávání funkce správce pozůstalosti
Vymáhání a správa pohledávek
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • vypracování splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhu
 • optimalizace obchodní dokumentace
 • evidence vymáhání pohledávek, včetně identifikace došlých plateb od dlužníků (jistina, příslušenství)
 • přihlášky pohledávek do likvidace a konkurzního a vyrovnacího řízení
Insolvenční právo
 • návrhy na prohlášení konkurzu a na vyrovnání
 • přihlášky pohledávek do konkurzního a vyrovnacího řízení
 • incidenční spory a excindační spory