Obchodní právo


Závazkové právo
 • sepis smluv (kupní, o dílo, smlouvy příkazního typu aj.)
 • právní zastupování ve sporech ze smluv při jejich neplnění či porušování (o zaplacení pohledávky, o věcné plnění aj.)
 • odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, vydání bezdůvodného obohacení
Právo obchodních korporací a družstev
 • zakládání, změna, správa a likvidace obchodních korporací a družstev a související agenda (rejstříkové řízení, jednání se živnostenskými a dalšími úřady aj.)
 • úprava/změna zakládacích a jiných listin podle úpravy NOZ a zákona o obchodních korporacích
 • přeměny obchodních společností a družstev a související agenda
 • sporná agenda související s touto úpravou
Práva k nehmotným statkům
 • úprava průmyslových práv, tj. vynálezy a užitné vzory, průmyslové vzory, jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a další
 • autorské právo
 • licenční i podlicenční smlouvy
Veřejné zakázky
 • právní pomoc jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak pro zájemce či uchazeče o veřejné zakázky
 • posuzování zadávání veřejných zakázek z hlediska transparentnosti, nediskriminace a souladu s právním řádem
 • komplexní zpracování právní dokumentace k výběrovým řízením
Směnečné a šekové právo
 • směnky a šeky - sepisování náležitých listin a právní rozbory
 • právní zastupování ve směnečném a šekovém řízení
 • řešení sporů z porušení závazků